Naszą misją jest ułatwianie i przyspieszanie uciążliwych procesów dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu systemów wizyjnych. Zapewniają one większą elastyczność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, służbie zdrowia, przemyśle motoryzacyjnym lub logistyce, produkcji fotowoltaiki lub produkcji akumulatorów. Kierujemy się Twoimi oczekiwaniami – od planów handlowych po procesy i stanowiska robocze pracowników.

Nasze rozwiązania przekraczają granice możliwości i zapewniają trwałe rozwiązania technologiczne i interfejsy, które wspierają Twój rozwój w perspektywie długoterminowej. Do tego właśnie dążymy i dlatego zapewniamy Ci kompleksową dożywotnią obsługę serwisową.

Wiemy, że najlepsze rozwiązania osiąga się, pracując na zasadzie partnerstwa. Dlatego też szczególną uwagę poświęcamy komunikacji na równych zasadach z klientami i między sobą.

Niezawodność idzie w parze z bezpieczeństwem. Wcześniejsze doświadczenia są tu ważne, ponieważ pomagają budować zaufanie i wprowadzać je w życie. Osiągamy to, dokładając wszelkich starań, aby za każdym razem znaleźć idealne rozwiązanie. 

A najlepsze rozwiązania osiąga się, współpracując ze sobą. Dzięki temu możemy skutecznie i indywidualnie podejść do Twojego wyzwania. Nasze produkty opracowujemy w zakładzie w Wiesbaden i tam też realizujemy większość naszej produkcji. To jakość ze znakiem „Made in Germany” na rynek światowy.

Nasze zasady

Oddanie wobec naszych klientów

Nasz sposób myślenia i działania jest ukierunkowany na to, aby przy użyciu najnowocześniejszych przemysłowych systemów wizyjnych i opartych na nich usługach pomóc naszym klientom w osiąganiu sukcesu. W tym celu uwzględniamy wymagania naszych klientów i dbamy o to, aby rozwiązania systemowe i produkty optymalnie je spełniały. Nasze relacje z klientami i dostawcami są oparte na zasadzie partnerstwa.

Innowacje

Nasze innowacyjne idee dają naszym klientom technologiczną przewagę nad konkurencją. Dzięki naszym produktom, zakładom produkcyjnym, procesom i formom organizacji wchodzimy na nowe, potencjalne rynki zbytu i odróżniamy się od konkurencji. Kreatywność w połączeniu z przedsiębiorczością umożliwia uzyskanie dominującej pozycji w zakresie technologii.

Podejście długofalowe

Działanie ukierunkowane na cel w połączeniu ze świadomością kosztów i zorientowaniem na osiąganie zysków umożliwia nam trwały, zdrowy i kontrolowany wzrost. Wydajnie i odpowiedzialnie wykorzystujemy powierzone nam zasoby. Konsekwentna praca i dążenie do osiągnięcia celów w dłuższej perspektywie zapewniają przetrwanie i niezależność naszego przedsiębiorstwa. Tym samym jesteśmy długoletnim niezawodnym partnerem dla naszych klientów.

Oddanie wobec pracowników

Kluczem do osiągania doskonałych wyników w pracy są kwalifikacje i motywacja oraz stałe wspieranie tych dwóch czynników. Stały rozwój wiedzy i kompetencji, zakładający długoterminowe zatrudnienie pracowników, zbudowany jest na sprawiedliwych i opartych na zaufaniu relacjach. Aktywny udział w procesach decyzyjnych wzmacnia poczucie przynależności pracowników. Wzmacnia identyfikację z firmą i pozwala szerzej spojrzeć na wspólne cele, niezależnie od hierarchii i granic poszczególnych procesów. Odpowiedzialność społeczna oznacza dla nas dbanie o długoterminowe zagwarantowanie miejsc pracy.

Jakość

Jakość naszych produktów i usług ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia naszych klientów. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość wyników swojej pracy i dąży do ciągłego ulepszania procesów. Dbałość o zgodność z odpowiednimi normami w zakresie zarządzania jakością i ochroną środowiska oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych mamy we krwi.

Swoboda działania

Dajemy pracownikom niezbędną swobodę w środowisku pracy, aby mogli podejmować własne decyzje. Zachęcamy ich do tego. Nie muszą za każdym razem szukać aprobaty. Jeśli pracownik jest w stanie sam rozwiązać problem, podejmuje działania od razu. Pomaga fakt, że każdy jest gotów podjąć się pracy lub zadań, które mogą różnić się od pierwotnego planu. Prace wykraczające poza ustalone ramy są wykonywane ze szczególną dbałością.

Praca zespołowa

Integracja, współpraca i nawiązywanie kontaktów tworzą ducha zespołu i dobrą atmosferę pracy. Gdy pojawiają się różnice zdań i konflikty interesów, zainteresowane strony otwarcie o nich dyskutują. Dyskusje z pewnością mogą być burzliwe, ale jest to podejście skupiające się na rozwiązaniach – nawet jeśli pozycje wyjściowe są diametralnie różne. A po zakończeniu negocjacji wszystkie strony podejmują ostateczna decyzję. Działające struktury grup i zespołów o coraz bardziej zróżnicowanym składzie, zwłaszcza w branży projektowej, wymagają otwartej, szczerej komunikacji – i to jest jedna z przyczyn naszego wspólnego sukcesu.

Poufność

Dzięki naszym innowacyjnym produktom nasi klienci mogą utrzymać i zwiększyć swoją przewagę nad konkurencją. Nasi klienci powierzają nam w związku z tym wiele firmowych tajemnic. O ile nie mamy absolutnej pewności, że coś jest powszechnie wiadome, automatycznie traktujemy każdą informację jako całkowicie poufną, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej firmy.

Równość szans

Jesteśmy firmą ukierunkowaną na osiąganie wyników, świadomą globalnie, w której wyniki i umiejętności interpersonalne naszych pracowników liczą się bez względu na ich pochodzenie etniczne, religię, płeć, niepełnosprawność czy inne cechy. Określeń takich jak „pracownik”, „klient”, „dostawca” używamy bez względu na płeć.

Tolerancja i różnorodność

Jesteśmy globalną, otwartą firmą. U nas nie ma miejsca na rasizm czy uprzedzenia. Codziennie na całym świecie w firmie VITRONIC pracują ze sobą przedstawiciele ponad 30 różnych narodowości. Tolerancja jest fundamentalną zasadą, pod którą wszyscy się podpisujemy. Od wszystkich pracowników oczekujemy, że będą komunikować się ze sobą z szacunkiem, otwartością, zaufaniem i uczciwością. Wszystkich wzywamy do sprzeciwiania się nietolerancji, wykluczeniu społecznemu i profilowaniu. Jesteśmy otwarci na różnorodność, ale nie zgadzamy się na nietolerancję.

Zgodność z przepisami

U podstaw naszych zasad zgodności leży społeczna odpowiedzialność biznesu i zapobieganie nieprawidłowościom. Panująca kultura zaufania, dzięki której wiemy, że wszyscy pracownicy będą postępować odpowiedzialnie i zgodnie z prawem, wyrosła na bazie połączenia osobistych zobowiązań naszych pracowników i odpowiednich mechanizmów kontroli. Pomaga nam również unikać ryzyka, korupcji i konfliktów interesów.

Podstawą tego wszystkiego jest jasna dyskusja oparta na zaufaniu. W ten sposób osiągamy jakość produktów i usług, dzięki której nasi klienci tak nas doceniają.

Ponadto pobudza to naszą motywację do innowacji, która jest niezbędna, jeśli chcemy tworzyć produkty przynoszące korzyści naszym klientom. W końcu świadomość klientów VITRONIC, że zawsze będą mieli dostęp do nowych pomysłów i koncepcji, które poprawiają bezpieczeństwo inwestycji, tylko zwiększy ich pewność i zaufanie do firmy.

Zobacz więcej

Nasza obietnica

Zrównoważony rozwój

Ochrona środowiska wymaga zrównoważonego sposobu myślenia
Nasza obietnica

Certyfikacja

Więcej niż obowiązek
Nasza obietnica

System zarządzania

Jakość i zrównoważony rozwój: jak osiągamy nasze cele?
Zapisz się do newslettera
the machine vision people
Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, czy technologię ruchu: dzięki systemom VITRONIC nasi klienci widzą więcej. Połączenie sprzętu, danych i inteligentnej oceny umożliwia tworzenie aplikacji i analiz, które do niedawna były nie do pomyślenia. Ukryty wcześniej świat staje się widoczny i użyteczny.